Política de privacidad

AGAXEDE conforme á lexislación vixente en materia de Protección de Datos de Carácter Persoal, pon en coñecemento dos usuarios da páxina web http://www.agaxede.org (en adiante a Páxina) a Política de Privacidade e Protección de Datos que aplicará no tratamento dos datos persoais que o Usuario facilite voluntariamente ao acceder á súa web. O Usuario, ao proporcionar a AGAXEDE os seus datos de carácter persoal a través dos formularios electrónicos da Web, apartado de contactos, e, se é o caso, a través da marcación da correspondente pestana de aceptación, consente expresamente que AGACEDE poida tratar eses datos nos termos desta cláusula de Política de Privacidade e Protección de Datos e para os fins aquí expresados. AGAXEDE pon en coñecemento dos usuarios da Páxina, que os seus datos de carácter persoal só poderán obterse para o seu tratamento cando sexan axeitados, pertinentes e non excesivos en relación co ámbito e as finalidades determinadas, explícitas e lexítimas para as que se obtivesen. Serán cancelados cando deixen de ser necesarios ou pertinentes para a dita finalidade, ou cando o solicite o titular no exercicio do seu dereito de cancelación. AGAXEDE manifesta o seu compromiso de cumprir coa lexislación vixente en cada momento en materia de protección de datos, concretamente coa Lei Orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de Protección de Datos de Carácter Persoal; o Real Decreto 1720/2007, do 21 de decembro, que aproba o Regulamento de desenvolvemento da Lei Orgánica 15/1999; o Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeo e do Consello, do 27 de abril de 2016, e demais lexislación aplicable. Os datos persoais facilitados serán incluídos nos ficheiros, manuais ou automatizados rexistrados na Axencia Española de Protección de Datos, baixo titularidade da Compañía, e utilizaranse de acordo á seguinte política.

O usuario será o único responsable da veracidade dos datos facilitados a Rocío Bernal Constenla.

Queremos que poidas exercer os teus Dereitos, por iso como interesados poden exercitar os seus dereitos de acceso, rectificación, supresión, portabilidade e a limitación ou oposición dirixíndose por escrito á dirección do Responsable, indicando “exercicio dereitos protección de datos” ou a través da seguinte dirección electrónica: info@agaxede.org.

Os interesados teñen dereito a retirar o consentimento prestado:

Os interesados teñen dereito a reclamar ante a Autoridade de Control (Axencia Española de Protección de Datos www.agpd.es).

Os campos marcados cun asterisco (*) nos formularios habilitados na Páxina son de cumplimentación obrigatoria, de modo que no cumplimentar algún deles non poderá continuar co seu envío.

AGAXEDE administra o seu contorno de servidores de forma axeitada, tendo unha infraestrutura firewall de estrito cumprimento. Utiliza continuamente tecnoloxías actuais para asegurarse de que a confidencialidade e a privacidade da información non está comprometida. A Páxina utiliza o protocolo SSL (Secure Socket Layer) para mellorar a seguridade. SSL é a tecnoloxía estándar do sector que se utiliza para protexer e manter a seguridade das transmisións de mensaxes a través de Internet. Ao acceder ás súas contas ou enviar información desde páxinas de Internet seguras, o cifrado codificará os seus datos nun formato ilexible para impedir que usuarios non autorizados accedan a este tipo de datos. Para isto adóptanse as medidas de índole técnica e organizativa necesarias para garantir a seguridade dos datos de carácter persoal contidos neles e para evitar a súa alteración, perda, tratamento ou acceso non autorizado, tendo en conta o estado da tecnoloxía, a natureza dos datos e os riscos aos que están expostos. Calquera cambio realizado na Política de Privacidade e nas prácticas de administración da información reflectirase de forma oportuna, podendo AGAXEDE agregar, modificar ou eliminar a devandita política de privacidade cando o estime necesario.

De todas formas, AGAXEDE en ningún caso modificará as políticas nin prácticas para facelas menos eficaces na protección dos datos persoais dos nosos clientes almacenados anteriormente, sen o consentimento previo dos clientes afectados.

OS TEUS DATOS NON SE CEDEN NIN SE VENDEN

SOMOS TRANSPARENTES NA INFORMACIÓN QUE CHE CONCIRNE