Política de privacidade

 1. INTRODUCCIÓN

A presente Política de Privacidade e « cookies» (en diante, a “Política de Privacidade”) proporciona  información detallada sobre  como  ASOCIACION GALEGA DE   XESTION DEPORTIVA, utiliza e protexe  os seus datos persoais cando Vostede navega polo noso sitio web ou utilizando a nosa plataforma, así como dos dereitos que lle asisten  a este respecto.

Esta Política  de Privacidade  resulta  aplicable ao  tratamento dos datos  persoais que Vostede nos proporcione  ou que obteñamos de Vostede cando  acceda  e utilice o Sitio web, xa sexa  para  navegar  polo mesmo, solicitarnos información, poñerse  en contacto  connosco, presentar unha candidatura  ou facer uso das funcionalidades ou servizos dispoñibles no Sitio web. Infórmase os usuarios  que os datos  persoais que nalgún momento  fágansenos chegar a través  dos formularios ou correo que esta  web ten, así como á hora de darse  de alta para acceder aos servizos que ofrece este  portal, serán  incorporados  nun Rexistro  de Tratamentos propiedade e responsabilidade de ASOCIACION GALEGA DE XESTION DEPORTIVA

ASOCIACION GALEGA DE XESTION DEPORTIVA respecta o seu dereito  á privacidade e cumpre coa lexislación vixente en materia  de protección de datos de carácter persoal, incluíndo a Lei Orgánica 3/2018, do 5 de decembro, de Protección  de Datos  Persoais e  garantía  de  os dereitos dixitais, a súa  normativa de  desenvolvemento e calquera outra norma  que poida modificala, complementala ou substituíla no futuro, así como o Regulamento (UE) 2016/679, do Parlamento Europeo e do Consello, do 27 de abril de 2016, relativo á protección das persoas físicas no que respecta ao tratamento de datos persoais e á libre circulación destes  datos.

Recomendámoslle  que  revise detidamente a nosa  Política de  Privacidade para asegurarse de que comprende como se utilizarán os seus  datos  persoais ao navegar polo Sitio web.

 1. ¿QUEN É RESPONSABLE DO TRATAMENTO DOS SEUS DATOS?

Responsable do Tratamento: ASOCIACION GALEGA DE XESTION DEPORTIVA NIF: G15666746

Domicilio social: CASA DO DEPORTE, Rúa Darwin, 1 15172 Oleiros A Coruña

Teléfono: +34 981639864

Correo electrónico: coordinacion@agaxede.org

 1. ¿QUE É UN DATO PERSOAL?

Un dato persoal é toda información sobre  unha persoa  física identificada ou identificable.

 1. ¿QUÉ DATOS PERSONAIS TRATAMOS?
 • Datos identificativos, nome, apelidos, documento de identidade, etc.
 • Datos de contacto: dirección postal, correo electrónico, número de teléfono fixo, número de teléfono móbil, etc.
 • Datos electrónicos: dirección IP, tipo e idioma do navegador, dominio a través do cal accede ao Sitio web, datos  de navegación, actividade no Sitio web, usuario e contrasinal.

No caso  dos menores de 14  anos requírese    o consentimento  dos pais ou titores para  o tratamento dos seus  datos  persoais. En ningún caso  solicitaranse do menor de idade datos relativos á situación profesional, económica ou á intimidade dos outros membros da familia, sen o consentimento  destes. Vostede garante ser  maior de 14  anos. Se ten constancia  ou sospeita que ASOCIACION GALEGA DE XESTION DEPORTIVA conta con datos persoais de meno- res  de idade, por favor, póñase  en contacto  connosco a través  do correo electrónico: coordinacion@agaxede.org ou na dirección postal: CASA DO DEPORTE, Rúa Darwin, 1 15172 Oleiros A Coruña

No caso de que o Usuario facilite datos de terceiros, manifesta contar  co consentimento destes  e comprométese a trasladar ao interesado, titular dos devanditos datos, a información contida  na presente Política de Privacidade, eximindo a ASOCIACION GALEGA DE XESTION DEPORTIVA de calquera responsabilidade en este  sentido. Con todo,   ASOCIACION GALEGA DE XESTION DEPORTIVA poderá levar a cabo as verificacións necesarias para  constatar este  feito, adoptando  as medidas  de dilixencia debida que correspondan, conforme á normativa de protección de datos.

Todos os contidos deste  portal Web / RRSS (textos, imaxes, sons, animacións, vídeos…) son  propiedade  de  ASOCIACION GALEGA DE   XESTION DEPORTIVA Calquera transmisión, distribución, reprodución, comunicación pública, posta  a disposición, transformación, manipulación ou almacenamento, total ou parcial, require o previo e expreso consentimento  por escrito.

Os nomes  comerciais, marcas ou signos distintivos e demais  elementos susceptibles de propiedade industrial son propiedade de ASOCIACION GALEGA DE XESTION DEPORTIVA sen que poida entenderse que o acceso  á Web atribúa ningún dereito sobre  as  mesmas.  En ningún caso  entenderase   que,  polo  acceso  a este  portal Web, o usuario  obtén licenza ou autorización para  a utilización, máis aló do uso estritamente privado, de ningún contido, información ou servizo existentes no portal Web nin sobre  ningún dereito  relacionado con eles, especialmente os de propiedade intelectual e industrial. Salvo autorización expresa por escrito, non se permiten ligazóns técnicas desde páxinas de terceiros que dean acceso  directo ás páxinas de ASOCIACION GALEGA DE XESTION DEPORTIVA Este portal Web pode conter dispositivos técnicos de ligazón( s) a páxinas externas sobre  as cales ASOCIACION GALEGA DE XESTION DEPORTIVA, non se responsabiliza en ningún caso  nin respecto de os contidos nin respecto de calquera outro aspecto relacionado coas devanditas páxinas ou o seu acceso.

 1. INFORMACIÓN Y CONSENTIMIENTO

Mediante a lectura da presente Política de Privacidade, o Usuario queda informado sobre  a forma en que, solicita, trata  e protexe  os datos de carácter persoal que lle son facilitados a través do sitio web, así como os propios da súa conexión e navegación a través do Sitio web (en diante, a “navegación”) e aqueloutros  datos  que poida facilitar nun futuro a través de Contrato ou calquera outro medio habilitado. O Usuario debe ler con atención esta  Política de Privacidade, que foi redactada de forma clara e sinxela, para  facilitar a súa comprensión, e determinar libre e voluntariamente  se desexa  facilitar os seus datos  persoais, ou os de terceiros, a ASOCIACION GALEGA DE XESTION DEPORTIVA

Unicamente  estará obrigado a proporcionar  os datos  persoais que sexan  necesarios para  que poida prestarlle os servizos ou poñer á súa disposición as funcionalidades do Sitio web que Vostede solicitase.

Por exemplo, se Vostede desexa  recibir a Newsletter de ASOCIACION GALEGA DE XESTION DEPORTIVA, será  necesario que nos proporcione  o seu correo  electrónico. Se nos solicita información ou desexa  que nos poñamos  en contacto  con Vostede, deberá  facilitarnos  os datos de contacto  necesarios a estes  efectos. Se desexa  comprar  calquera produto  ou servizo que ASOCIACION GALEGA DE XESTION DEPORTIVA poña a disposición no Sitio web, será  necesario  que nos proporcione, entre  outros, unha dirección fiscal para  poder preparar a súa factura. Se Vostede non facilita estes  datos  persoais, seríanos imposible prestarlle os nosos servizos.

Nos formularios dispoñibles no Sitio web sinalizaranse cun asterisco (*) os campos  cuxa enchemento sexa obrigatoria. De non facilitar a totalidade dos datos obrigatorios ou se recibimos calquera resposta anormal ou incorrecta,  non poderemos atender a súa solicitude ou prestar o servizo ou funcionalidade correspondente.

Ao facer  “ click” no botón “Enviar” (ou equivalente) incorporado nos nosos formularios, o usuario declara que a información e os datos  que neles facilitou son exactos e veraces. Para  que a información facilitada estea  sempre  actualizada e non conteña  erros, o Usuario deberá  comunicar, o máis axiña posible, as modificacións dos seus datos  de carácter persoal que se vaian producindo, así como as rectificacións de datos  erróneos en caso  de que detecte algún. O Usuario garante  que os  datos  achegados son verdadeiros,  exactos,  completos  e  actualizados, sendo responsable de calquera dano ou prexuízo, directo ou indirecto, que puidese ocasionarse como consecuencia do incumprimento de tal obrigación.

En cumprimento do disposto por Regulamento Europeo UE de Protección de Datos de  Carácter  Persoal,  2016/679, informámoslle    que   ASOCIACION   GALEGA  DE XESTION DEPORTIVA conta  con presenza  e  vínculo en Redes  Sociais: Facebook, Twitter, etc. e dálles uso para  manter informado os seus  clientes dos produtos, servizos e novidades, así como plataforma de inscrición, por todo iso informámoslles que;

Os datos  recolleitos  mediante as  devanditas  redes  sociais  son  tratados conforme  aos requisitos  legais esixidos no Regulamento UE  de Protección  de Datos, Se vostede considera  interesante ser  o noso  FAN/SEGUIDOR neste  tipo de redes  sociais, saiba que por seguirnos vostede está  a ceder os seus datos ás devanditas plataformas e deberá por iso de coñecer  e aceptar o uso que estas plataformas fan  dos seus  datos. Se desexan  deixar de recibir a devandita información ou que eses  datos sexan cancelados, podes darche  de baixa como seguidor dos nosos perfís nestas redes.  Ademais, os seguidores  en redes  sociais poderán exercer  os dereitos que a Lei lles confire, aínda que, debido a que ditas plataformas pertencen a terceiros, as respostas aos exercicios de dereitos por parte  de ASOCIACION GALEGA DE XESTION DEPORTIVA quedarán limitadas polas funcionalidades que permita a rede social de que se trate, polo que recomendamos que antes  de seguir os nosos perfís en redes  sociais revises as condicións de uso e políticas de privacidade das mesmas.

Así mesmo, indicámoslle que ASOCIACION GALEGA DE XESTION DEPORTIVA non tratará  os seus  datos  para  outro  fin que non sexa  única e  exclusivamente o consentido  polo usuario e aceptado, cumprindo desta  forma o principio de calidade disposto  na normativa de Protección de Datos.

 1. ¿PARA QUE UTILIZAMOS OS SEUS DATOS PERSOAIS? FINALIDADES  E BASES LEGAIS PARA O TRATAMENTO.

En xeral, os datos  persoais que nos proporciona e que obtemos de Vostede utilízanse para  procesar as súas  solicitudes e transaccións, para  proporcionarlle un servizo de alta calidade e para informarlle sobre  oportunidades  que cremos que serán  do seu interese.

As finalidades específicas para as cales tratamos os seus datos persoais detállanse a continuación:

 1. Para proporcionarlle información solicitada por Vostede, incluídos orzamentos de produtos e formacións. Neste caso, a base legal para o tratamento dos seus datos é o seu consentimento.
 2. Para remitirlle o noso boletín con información, promocións, campañas e non-  ticias sobre os cursos  formativos e servizos ou produtos  e servizos de terceiros. Neste  caso, a base  legal para  o tratamento dos seus  datos  é o seu consentimento.
 3. Para darlle de alta como socio, procesar as súas transaccións, xestionar a relación con Vostede, remitirlle a información pertinente, facturación, cobranzas  e  pa-  gos, procesar as transaccións e métodos  de pago e calquera comunicación de servizo ou relacionada co seu contrato, formación na que participe ou administración da plataforma externa. Neste  caso, a base  legal para  o tratamento  dos seus  datos  é, en caso  de tratarse dun socio, a aceptación  e inscrición na nosa asociación.
 1. Para garantir a seguridade do noso Sitio web e da información. Neste caso, a base  legal para  o tratamento dos seus datos  é o interese  lexítimo en proporcionar  unha contorna  segura  e evitar danos aos sistemas e á información dos seus usuarios, así como o acceso  non autorizado e o uso indebido dos mesmos.
 1. No caso de que recibamos  curriculums a través deste medio, procederemos a almacenalas  en  os nosos soportes durante  un tempo  non superior  a un ano. Unha vez transcorrido este tempo procederemos a cancelar eses datos.
 1. Utilizamos, previo consentimento expreso, as fotos, vídeos, etc. para compartir en Redes Sociais creadas por  ASOCIACION  GALEGA DE  XESTION DEPORTIVA en plataformas externas.
 1. Polo que se refire ás finalidades do uso das  cookies, consulte a Política de  Cookies. Neste caso, a base legal para o tratamento dos seus datos é o seu consentimento.

Cando a base  do tratamento sexa  o consentimento, Vostede  poderá  revogalo en calquera momento  enviándonos unha comunicación a coordinacion@agaxede.org, indicando a súa dirección a efectos de comunicacións  e proporcionando  os detalles necesarios para procesar a súa solicitude.

 1. COMUNICACIÓNS COMERCIAIS

Teña en conta  que recibir información comercial non é esencial para  manter a relación que temos con Vostede. Se prefire non recibir comunicacións  comerciais, poderá informarnos en calquera momento  polas vías indicadas ou ben darse  de baixa na ligazón que se facilita a estes  efectos nas comunicacións  comerciais por correo  electrónico que reciba ou, se as comunicacións  remítense por outros  medios, a través do procedemento que se indique a estes  efectos.

Non se realizarán elaboración de perfís para uso comercial.

 1. ¿CON QUÉN COMPARTIMOS OS SEUS DATOS PERSOAIS?

Os datos do Usuario poderán ser comunicados a:

 • Para fins administrativos internos e/ou para as finalidades anteriormente indicadas ás plataformas externas que nos dan acceso  ás nosas actividades.
 • Provedores para o adecuado  cumprimento das obrigacións legais e/ou das finalidades anteriormente indicadas.
 • Autoridades competentes, xuíces e tribunais: poderá comunicar os seus datos persoais cando a cesión estea  autorizada por lei ou sexa  necesaria para  dar cumprimento a unha obrigación legal.

Os destinatarios indicados no presente apartado poden  atoparse situados dentro  ou fóra do Espazo Económico Europeo, atopándose neste  último caso debidamente  lexitimadas as transferencias internacionais de datos.

 1. ¿QUÉ MEDIDAS APLICAMOS  PARA MANTER SEGUROS OS SEUS DATOS PERSOAIS?

 ASOCIACION  GALEGA DE  XESTION DEPORTIVA adopta as medidas técnicas  e organizativas adecuadas de conformidade coa normativa vixente para protexer os seus datos persoais contra  calquera uso indebido, destrución, perda, modificación accidental ou ilícita, divulgación ou acceso  non autorizado, incluídas as necesarias para  tratar calquera sospeita de violacións de datos.

O  Sitio web  dispón  dun sistema  de permisos, mediante  usuario  e  contrasinal, mediante  o cal só os usuarios autorizados poderán acceder á plataforma.  ASOCIACION  GALEGA DE   XESTION DEPORTIVA non utilizará en ningún momento  esa  información para  ningún uso distinto do seu mantemento, a xestión  da relación comercial con Vostede, así como  da prestación  dos servizos dispoñibles na mesma.

Vostede comprométese   a conservar e utilizar o nome  de usuario  coa dilixencia debida. O uso do contrasinal é persoal e intransferible, non estando  permitida a cesión, nin sequera temporal, a terceiros. En tal sentido, Vostede deberá  adoptar  as medidas necesarias para  a custodia do contrasinal, evitando o uso da mesma por terceiros.

Se ten coñecemento ou sospeita do uso do seu contrasinal por terceiros ou de que se pode estar a producir un uso indebido de datos persoais ou un acceso  non autorizado aos mesmos mesma, rogámoslle  que nolo faga saber  o máis axiña posible.

10.¿CANTO TEMPO CONSERVAMOS OS SEUS DATOS?

Os datos  do Usuario serán  conservados durante  o prazo necesario  para  o cumprimento de cada finalidade ou ata  que o Usuario solicite a súa baixa, opóñase, solicite o seu dereito de supresión, a portabilidade ou revogue o seu consentimento.

Despois serán  bloqueados, salvo que a lei requira ou permita un período de  conser-  vación máis longo (por exemplo, para  a formulación, o exercicio ou a defensa de reclamacións), nese caso, conservaranse debidamente  bloqueados durante  o tempo necesario  antes  de proceder á súa eliminación.

11.¿CALES SON OS SEUS DEREITOS  RESPECTO  AO TRATAMENTO DOS SEUS DATOS PERSOAIS?

De conformidade coa normativa aplicable, Vostede  ten unha serie  de dereitos en relación coa recollida e tratamento dos seus datos  persoais. O exercicio destes dereitos será  gratuíto para vostede, excepto nos casos  en que se formulen solicitudes manifestamente infundadas ou excesivas, especialmente por repetitivas.

Estos dereitos son os seguintes:

 • Solicitar o acceso  aos datos persoais recollidos
 • Solicitar a rectificación daqueles datos erróneos ou que sexa  necesario   actualizar
 • Solicitar a supresión dos seus datos
 • Solicitar a limitación do seu tratamento
 • Opoñerse ao tratamento
 • Solicitar a portabilidade dos datos
 • Dereito a revogar o consentimento
 • Dereito   a   presentar  unha   reclamación   ante   a   autoridade   de   control: http://www.agpd.es.

Poderá exercitar os seus dereitos enviándonos unha comunicación a coordinacion@agaxede.org acompañando un documento  acreditativo da súa  identidade e  proporcionando      os      detalles      necesarios      para       procesar     a súa      solicitude.